Środki Trwałe - InterSystem - Autoryzowany Partner enova365

Idź do spisu treści

Menu główne:

enova365 > Moduły

Środki Trwałe - Księga Inwentarzowa

 
 

Umożliwia prowadzenia ewidencji, ruchów, dokumentów oraz naliczania umorzenia i amortyzacji.


Księga Inwentarzowa wchodzi w skład zintegrowanego oprogramowania enova365 ERP/CRM.


pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości

Dla kogo:
Firmy zobowiązane do prowadzenia ewidencji majątku trwałego


Funkcjonalność:
Możliwość prowadzania kartotek:

środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych,
wyposażenia (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały, które zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania);
automatyczne nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych nowo wprowadzanym i zaimportowanym kartotekom środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
rozdzielenie amortyzacji bilansowej i podatkowej.
Metody amortyzacji:

jednorazowa,
liniowa,
degresywna (automatyczne wyznaczenie i przejście na metodę liniową);
rejestrowanie zmian w historii środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
możliwość przypisania kartoteki do centrum kosztów i/lub miejsca użytkowania,
możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej
możliwość przypisania rodzaju KŚT kategorii środków do kartoteki,
przypisanie kodu kreskowego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
możliwość wprowadzania wyjątków planu amortyzacji.
Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi z automatycznym nadawaniem numeracji kolejnym dokumentom danego typu (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

dokument amortyzacji – automatyczne generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
możliwość tworzenia dokumentu inwentaryzacji ręcznie lub z wykorzystaniem kodów kreskowych,
zbiorcze generowanie inwentaryzacji z listy środków trwałych dla różnych miejsc użytkowania,
przyjęcie środka trwałego – OT,
likwidacja środka trwałego – LT,
przeszacowanie,
zmiana wartości,
odpis aktualizujący.
Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

zmiana miejsca użytkowania,
zmiana parametrów amortyzacji,
zmiana centrum kosztów,
zmiana osoby odpowiedzialnej,
zmiana wartości i ilości.
Zestawy środków trwałych – możliwość łączenia środków trwałych w zestawy – funkcja informacyjna.

Terminarz – możliwość wprowadzenia planowanych zadań do terminarza np. przeglądy, konserwacje itp.

Benefity:
pełna weryfikacja majątku firmy,
automatyzacja wykonywanych operacji na środkach trwałych i majątku,
pełna rejestracja zdarzeń związanych ze środkami trwałymi,
możliwość szybkiej analizy informacji o danym przedmiocie, dokumencie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego